Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto
Keski-Suomen piiri

                                     Eläkeliitto on Eläkeläisten etu- ja palvelujärjestö


Keski-Suomen piiri ja jäsenyhdistykset tarjoavat jäsenilleen

* mukavaa yhdessäoloa ja iloa eläkepäiviin
* monipuolista toimintaa ja elämyksiä, mm. matkoja
* osallisuutta ja mahdollisuutta paikalliseen vaikuttamiseen
* henkistä ja fyysistä vireyttä
* mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja järjestötyössä oppimiseen

Keski-Suomen piiri

* tekee parhaansa, jotta hyvän ja arvokkaan vanhenemisen edellytyksiä edistettäisiin kunta-, maakunta ja kansallisella tasolla

* kehittää ja järjestää mm. virkistys-, loma- ja kulttuuripalveluja, järjestää koulutuksia, kursseja sekä neuvonta- ja luentotilaisuuksia.

HYVINVOIVA JÄSENISTÖ – HYVINVOIVA JÄRJESTÖ

Toimintaohjelmaluonnos vuosille 2015-2018

Missio

Eläkeliitto edistää eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien henkilöiden henkistä ja aineellista hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja täysivaltaista kansalaisuutta sekä luo oikeaa kuvaa ikääntymisestä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ikäystävällisen yhteiskunnan aikaansaamiseksi.

Visio

Eläkeliitto on arvostettu, luotettava ja uudistuva ikääntyvien kokonaisvaltaista hyvinvointia ja turvaa edistävä toiminnaltaan maamme merkittävin ja vaikutusvaltaisin sekä jäsenmäärältään suurin eläkeläisjärjestö.

Arvot

Eläkeliiton toiminta pohjautuu seuraaville arvoille: inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo,
yhteisvastuu ja yhteiskuntavastuu.

 

 

Seinäjoen liittokokouksessa hyväksytyt ikäpoliittiset tavoitteet 2015-2018

 

 

10 kohtaa ikäihmisten hyväksi

Eläkkeiden ostovoima

1. Lakisääteisen eläkejärjestelmämme on taattava kaikilla tulotasoilla riittävä toimeentulo.

2. Pienempien eläkkeiden ostovoima on turvattava myös taloudellisesti vaikeina aikoina.

                      Vuoden 2013 tilastotietojen mukaan 80 % eläkeläisistä saa kuukaudessa vähemmän                kuin 2000 euroa, 60 %:lla eläke on alle 1500 euroa. Alle 1000 euron kuukausieläkettä                       saavia on 25 % eläkeläisistä. Tästä joukosta naisten osuus on noin 50 %.

Eläkkeiden verotus

3. Eläkkeiden verotus ei saa olla palkkaverotusta ankarampi millään tulotasolla.

4. Välillisen verotuksen korotukset on korvattava pienituloisille kansan- ja takuueläkkeen    

    tasokorotuksina.               

                      Pienituloisten eläkeläisten aseman kohentamisessa eläketulovähennyksellä on suuri                       merkitys. Välillisen verotuksen korotukset rasittavat erityisesti pienituloisia                         henkilöitä. YLE-verosta on vapautettava henkilöt, joiden tulot ovat enintään takuueläkkeen suuruiset.

Hyvinvointipalvelut

5. Lähipalvelut on turvattava koko maassa sote-uudistuksen toteutuessakin.

6. Omaishoitajien palkkiot on yhtenäistettävä ja maksatus on siirrettävä Kelalle.

Ikäihmisen toimintakyvyn ja itsenäisen elämän kannalta merkittävässä asemassa ovat laadukkaat ja kohtuuhintaiset lähipalvelut. Vanhuspalvelulaki (2013) on kaikelta osin voimassa 1.1.2015 alkaen. Sen toteuttamista on seurattava aktiivisesti. Omaishoitajien aseman kohentamiseen ja heidän jaksamisensa turvaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Osallisuus ja kuulluksi tuleminen

7. Vanhusneuvostot on säilytettävä kunnissa.
8. Ikäihmisiä edustavia kansalaisjärjestöjä on kuultava esimerkiksi kunnallisissa lautakunnissa.

                     
Suomalaisista 75 % tunnistaa, että ikääntyneitä henkilöitä syrjitään maassamme.                       Ikääntyneistä 48 % on sitä mieltä, että heidän arvostuksensa on heikentynyt ja 58 %                kokee, että heitä ei nähdä ainutkertaisina ihmisinä (TNS-Gallup & EETU ry,
                      2012-2013).

Kansalaistoiminta
9. Kansalaisjärjestöjen toiminta on turvattava taloudellisesti myös muuttuvissa olosuhteissa.
10. Kilpailu- ja verolainsäädännössä on huomioitava yleishyödyllisten järjestöjen merkitys.

Kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti merkittävien, ennaltaehkäisevää toimintaa tekevien järjestöjen toiminta on turvattava. Paikallisyhdistysten toiminnalle on taattava toimintatilat korvauksetta.